• prof. zw. dr hab. Wanda Skoczylas

  Imię i nazwisko:
  prof. zw. dr hab. Wanda Skoczylas
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości, Katedra Pomiaru Dokonań i Controllingu
  Dyscyplina naukowa:
  Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu
  Kierunki studiów:
  Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Ekonomia, Socjologia, Psychologia, Informatyka
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  1. Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstw polskich, Projekt nr 2H02D050 25, finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w okresie 04.11.2003 – 03.05.2006 (kierownik)

  2.Kluczowe indykatory osiągnięć w zarządzaniu wynikami przedsiębiorstw, projekt badawczy własny NN115436640 finansowany ze środków narodowego Centrum Nauki w okresie -03.05.2011-31.12.2015  (kierownik)

  3. Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1.„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.1/04/2009; 28/02/2011  (wykonawca)

  Grant promotorski pt. Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstw, Edyta Mioduchowska-Jroszewicz

  Diagnoza sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie w kontekście jego restrukturyzacji na podstawie umowy 4/G/2011 z TNOiK O/Szczecin.

   

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Performance Measurement and Financial Results in Polish Enterprises: Empirical Evidence w: Efficiency in Business and Economics : proceedings from the 7th International Conference on Efficiency as a Source of the Wealth of Nations (ESWN), Wrocław 2017 wsp. P. Waśniewski

  Behavioral Aspects of Performance Measurement System in Enterprises, w:Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making, Proceedings of the 2016 Computational Methods in Experimental Economics (CMEE) Conference, red. K. Nermend, M. Łatuszyńska, Springer, Switzerland, 2017, wsp. P. Waśniewski

  Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T.CMXXXIX (865), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 295

  Inne osiągnięcia:

  Nagroda im. prof. dr St. Skrzywana rok 2000.

  Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rok 2003.

  Promotor nagrodzonej pracy magisterskiej autorstwa Alicji Marcjaniuk pt. Wpływ Leasingu zwrotnego na wartość spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2014

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  Wpływ systemów pomiaru dokonań na strategiczne dopasowanie (zarządzanie),  zachowania (motywację) pracowników (kognitywistyka komunikacji)

  Cechy systemu pomiaru dokonań, a w tym: jednoznaczność celów i oczekiwań określonych miernikami (kognitywistyka komunikacji).

  Ocena niezamierzonych konsekwencji systemu pomiaru dokonań (zarządzania dokonaniami) , tj. krótkowzroczność, gry lub manipulowanie danymi (socjologia)

  Wpływ systemu controllingu na zachowania pracowników i wpływ zachowań pracowników na system controllingu (kognitywistyka komunikacji)

  Typy osobowości w zawodzie księgowych (kognitywistyka komunikacji)

  Informacyjne wsparcie rachunkowości zarządczej, controllingu (informatyka)

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  wanda@wneiz.pl, 0914442033

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów