• prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak

  Imię i nazwisko:
  prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak
  Instytut, katedra lub zakład:
  Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
  Dyscyplina naukowa:
  nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse
  Kierunki studiów:
  zarządzanie, finanse i rachunkowość
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

   

   

  L.p. Tytuł pracy

  Czas realizacji

  ( okres w latach)

  Podstawa prawna
  1

  Analysis of capital structure in transition economies – the Polish case: decision-making, institutional constraints, efficiency implications and policy conclusions (“Analiza struktury kapitału w gospodarce przejściowej – polski przypadek: podejmowanie decyzji, ograniczenia instytucjonalne, wpływy i znaczenie wydajności oraz konkluzje wynikające z polityki”)

   

  -projekt międzynarodowy (umowa rządowa) realizowany od grudnia 2000 r. do grudnia 2003 r.

   

   

  projekt pozytywnie zakończony

  Projekt bilateralny, dofinansowany przez KBN i Rząd Flandrii  – kierownik grantu ze strony polskiej, prof. dr Frank Bostyn – kierownik ze strony Uniwersytetu w Antwerpii – Flandria (Belgia)

   

  PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

  2 Funkcjonowanie gospodarki finansowej jednostek samorządowych szczebla gminnego i powiatowego. Etap II

  -styczeń – grudzień 2003 r.

   

  projekt pozytywnie zakończony

  Badania statutowe – kierownik,Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  3 Wykorzystanie prognozowania długoterminowego w analizie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

  -styczeń – grudzień 2004 r.

  projekt pozytywnie zakończony

  Badania statutowe– kierownik, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  4 Doskonalenie procedur audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego

  -styczeń – grudzień 2005 r.

  projekt pozytywnie zakończony

  Badania statutowe– kierownik , Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  5 Budżetowanie działalności ekologicznej w przedsiębiorstwach przemysłowych – etap I

  -styczeń – grudzień 2006 r.

  projekt pozytywnie zakończony

  Badania statutowe– kierownik , Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  6 Wpływ zmian uregulowań prawnych w zakresie systemu zasilania finansowego na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego

  -styczeń – grudzień 2006 r.

   

  projekt pozytywnie zakończony

  Badania statutowe– kierownik , Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  7 Wpływ zmian uregulowań prawnych w zakresie systemu zasilania finansowego na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego – Etap II

  -styczeń – grudzień 2007 r.

   

  projekt pozytywnie zakończony

   

  Badania statutowe– kierownik , Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  8 Stan zaawansowania procedur audytu wewnętrznego w JST

  -styczeń – grudzień 2008 r.

  projekt pozytywnie zakończony

  Badania statutowe– kierownik , Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  9 Analisys of the determinany of corporate governance in transition economier: a comparative study of Poland and Ukraine – 2008 r.

  -styczeń 2007- grudzień 2008 r.

   

   

   

   

   

   

   

  projekt pozytywnie zakończony

  Badania we współpracy z Uniwersytetem w Antwerpii i Uniwersytetem w Kijowie (współpraca z prof. dr Frankiem Bostynem, Prof. dr Paulem Mattysenem i dr Andriy Boytsunem)

   

   

  PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

  10

  Budżetowanie i rachunek kosztów w ochronie środowiska – etap I

   

  styczeń – grudzień 2008 r.

  projekt pozytywnie zakończony

  Badania statutowe– kierownik, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  11 Analiza finansowa w podmiotach sektora publicznego – metodologia i ocena możliwości zastosowania w praktyce – etap I

  styczeń – grudzień 2009 r.

  projekt pozytywnie zakończony

  Badania statutowe– kierownik, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  12

  Budżetowanie i rachunek kosztów w ochronie środowiska – etap II

   

   styczeń – grudzień 2009 r.

  projekt pozytywnie zakończony

  Badania statutowe– kierownik, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  13 Analiza finansowa w podmiotach sektora publicznego metodologia i ocena możliwości zastosowania w praktyce – II etap”

  Luty 2009 –  wrzesień 2010 r.

   

  projekt pozytywnie zakończony

  Badania własne – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  14 Metodyka kompleksowej oceny gospodarki kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jako narzędzie wspierające procesy podejmowania decyzji w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami publicznymi

  2006/2009

   

   

   

   

   

  projekt pozytywnie zakończony

  Projekt badawczy MNiSW – Nr 1 H02C 113 30 – kierownik grantu
  15 Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego

  2006/2008

  projekt pozytywnie zakończony

  Projekt badawczy (promotorski) MNiSW – Nr 1 H02C 117 30 – kierownik grantu, wykonawca mgr Magdalena Kogut
  16 Model kompleksowej obsługi bankowo-finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST)

  2006/2008

  projekt pozytywnie zakończony

  Projekt badawczy MNiSW – Nr 1 H02C 107 30 – główny wykonawca grantu
  17 Współpraca samorządu lokalnego i branży turystycznej w tworzeniu systemu informacji turystycznej w dobie społeczeństwa informatycznego

  2007-2009

   

  projekt pozytywnie zakończony

  Projekt badawczy MNiSW – Nr N N 114 1078 33 – wykonawca (członek zespołu kierowanego przez prof. US dr hab. A.Panasiuka)
  18 Projekt” Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy (ZORP)”, które w latach 2005-2008  – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

  2007-2008

   

   

   

   

  projekt pozytywnie zakończony

  Projekt współfinansowany było ze środków UE w ramach Działania 2.1 ZPORR. W chwili obecnej ZORP realizuje dwa projekty badawcze, tj. Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji (6.1.1) oraz Regionalny Barometr Gospodarki (8.1.4) – ekspert długoterminowy
  19 Rachunkowość zarządcza jako narzędzie wspomagające gospodarkę finansową w JST – 2008

  2008-2011

   

  projekt zamknięty

  Projekt badawczy (promotorski) MNiSW – N N113 239335 kierownik grantu, wykonawca mgr Adam Niewęgłowski
  20 Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do międzynarodowych standardów rachunkowości

  2010/2012

   

  projekt pozytywnie zakończony

  Projekt badawczy (promotorski) MNiSW – N N113 337438kierownik grantu, wykonawca mgr Hanna Czaja – Cieszyńska
  21 Projekt badawczy finansowany ze środków budżetowych na naukę rządów Polski i Niemiec w latach 2006-2007 – DAAD-KBN pn.” Nachhaltiges Supply Chain Management” (projekt realizowane we współpracy z Fachhochchule Osnabruck Standort Lingen, Department fur Management und Technik.

  2006/2007

   

   

   

   

   

   

   

  projekt pozytywnie zakończony

   

  Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów badawczych KBN-DAAD w ramach umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo – technicznej z zagranicą na lata 2006-2007) – członek zespołu badawczego

   

   

  PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

  20 Projekt badawczy finansowany ze środków budżetowych na naukę rządów Polski i Niemiec w latach 2009-2010 – PPP-Polen 2009/10 – DAAD-MNiSW pn.”Produktionslogistick” projekt realizowane we współpracy z Fachhochchule Osnabruck Standort Lingen, Department fur Management und Technik.

  2009

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  projekt zamknięty

  Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów badawczych MNiSW-DAAD w ramach umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo – technicznej z zagranicą na lata 2009-2010) -kierownik zespołu badawczego ze strony polskiej (ze strony niemieckiej prof. dr hab. Herman Witte)

   

   

  PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

  21 Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorskiego

  2009/2011

   

   

   

   

   

   

   

   

  projekt pozytywnie zakończony

   

  Projekt badawczo-wdrożeniowy – finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Zadanie 6 – „Wdrożenie usprawnień z zakresu budżetu zadaniowego i planowania finansowego” – członek zespołu badawczego, członek zespołu wdrożeniowego
  22 Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce – współczesne doświadczenia Polski, Niemiec i Białorusi

  2010/2013

   

  Projekt zakończony, oczekiwanie na decyzje o zamknięciu

  Projekt badawczy MNiSW NN 113005839 – kierownik projektu (charakter międzynarodowy)

   

  PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

  23 Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej

  2010/2013

  Projekt zakończony, oczekiwanie na decyzje o zamknięciu

  Projekt badawczy MNiSW NN 113063139 – członek zespołu, główny wykonawca
  24 „Polsko-niemiecka współpraca przygraniczna w zakresie wsparcia logistycznego akcji ratunkowych w sytuacjach kryzysowych” – nr 2016-20

  2016-2018

  w trakcie realizacji

  Projekt badawczy  DPWS, Projekt międzynarodowy nr 2016-20 (Polska, Austria, Niemcy).

  Kierownik projektu

   

   

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Autor blisko 300 publikacji naukowych o charakterze krajowym i zagranicznym, które ukazały się m.in. w takich wydawnictwach i czasopismach, jak Springer, IGI Global, MDPI Sustainability,  European Research Studies Journal, Aestimatio The Ieb International Journal of Finance.

  Trzy najważniejsze publikacje:

  • Similarities and differences in the phenomenon of integrity in OECD countries, 2017 ; DOI 10.5605/IEB.15.6 (współautor: M.Dylewski).
  • How to Design More Sustainable Financial Systems: The Roles of Environmental, Social, and Governance Factors in the Decision-Making Process, 2019; DOI:10.3390/su11205604 (współautor: M.Zioło, I.Bą, K.Cheba).
  • Do European Union Funds Have an Impact on the Volume of Corporate Lending? The Case of the Czech Republic, Slovakia and Poland; https://ideas.repec.org/a/ers/journl/vxxiiiy2020i2p3-22.html  (współautor: M.Dylewski, M.Kalinowski, G.Krzykowski).

   

  Inne osiągnięcia:
  1. Aktualna współpraca (po uzyskaniu tytułu profesora)
  • Hochschule Osnabrück, Campus Lingen/Ems, Institut für Management und Technik – w ramach wspólnych projektów naukowych (DAAD) i współpraca publikacyjna;
  • GIScience Research Group, Geographisches Institut, Heidelberg; Uniwersytet w Heidelbergu – w ramach wspólnych projektów naukowych (Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki) i współpraca publikacyjna;
  • Univerzity J.E. Purkyně w Ústí nad Labem – wspólna organizacja międzynarodowych konferencji naukowych pn. „Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych”

  W okresie po otrzymaniu tytułu profesora rozwinęłam współpracę z uczelniami zagranicznymi, takimi jak:

  • Hochschule Osnabrück ,Campus Lingen/Ems ;Institut für Management und Technik – Dr Gunther Meeh-Bunse i prof. dr habil. Herman Witte (złożony grant DAAD, konferencja w Niemczechm, wizyta studialna partnera niemieckiego);
  • GIScience Research Group, Geographisches Institut, Heidelberg; Uniwersytet w Heidelbergu (złożony grant badawczy) – Dr Bernd Resch, Research Director (Live Geography).
  1. Staże zagraniczne
  2. Urząd Miasta Kørsor, Dania – 20.08.1997 – 26.08.1997 r.- staż na zaproszenie władz Miasta Kørsor;
  3. University of Strathclyde, Wielka Brytania, Glasgow 24.04.1999 r.29.04.1999 – wyjazd na staż w ramach programu Tempu / JEP
  4. Business Shool – Kopenhaga 01- 05.05.1999 r. – wyjazd na staż w ramach programu Tempus / JEP
  5. University of Strathclyde, Wielka Brytania, Glasgow 23-27.10.1999 r. – wyjazd na staż w ramach programu Tempu / JEP
  6. Uniwersity of Antwerp, Belgia – 30.08.1999 r.-01.10.1999 r. – staż naukowy
  7. Uniwersity of Antwerp, Belgia – 04.-28.07.2002r. – staż naukowy w ramach projektu badawczego
  8. Uniwersity of Antwerp, Belgia – 12.-11.12.2003r. – staż naukowy w ramach projektu badawczego
  9. Uniwersity of Antwerp, Belgia – lipiec 2004 r. – staż naukowy w ramach projektu badawczego
  10. Uniwersity of Antwerp, Belgia – czerwiec – lipiec 2005 r. – staż naukowy w ramach projektu badawczego
  11. Fachhochschule Osnabruck Standort Lingen – Niemcy 27.11 – 01.12  2006 r. – pobyt naukowy na zaproszenie władz uczelni w ramach współpracy między placówkami naukowymi
  12. Free Uniwersity of Berlin – Niemcy – 4-8 grudnia 2006 r. – kwerenda biblioteczna w ramach grantu badawczego – audyt
  13. Fachhochschule Osnabruck Standort Lingen – Niemcy 2.12 – 09.12  2007 r. – realizacja grantu badawczego DAAD
  14. Fachhochschule Osnabruck Standort Lingen – Niemcy 3.02 – 05.02  2008 r. – przygotowanie realizacji grantu badawczego DAAD i Befufskomision
  15. Fachhochschule Osnabruck Standort Lingen – Niemcy 02.03 – 07.03  2008 r. – udział w pracach Befufskomision
  16. Fachhochschule Osnabruck Standort Lingen – Niemcy 30.03 – 03.04  2008 r. – przygotowanie wspólnego polsko-niemieckiego potoku ds. kształcenia oraz udział w pracach Berufskomision
  17. FH w Koln oraz na Universität zu Köln – Niemcy –  02 lipca – 08 lipca 2009 r. – kwerenda biblioteczna
  18. Uniwersytet w Kolonii (Universität zu Köln) – Niemcy 11.07-31.07.2011 r. – staż naukowy dofinansowany ze środków UE
  19. Hochschule Osnabruck Standort Lingen – Niemcy 12.06.2012- 20.06.2012 r. – pobyt badawczy, realizacja grantu badawczego
  20. Matej Bel University, Faculty of Economic,  Slovakia, Erasmus + STT, Staff mobility training 09-14.09.2016
  21. University of Split, Faculty of Economics, Croatia, study visit, Visiting Professor  – 13.05-21.05.2017
  22. University of Cagliari, Faculty of Economics, Law and Political Sciences, Italy, Erasmus + STT, Staff mobility training18.06– 22.06.2018
  23. Matej Bel University, Faculty of Economic,  Slovakia, Erasmus + STT, Staff mobility training,  study visit -09-09.09.2018
  24. Soonchunhyang University, Asan-si, South Korea, study visit -05-13.05.2019
  25. Udział w międzynarodowych zespołach eksperckich
  • Ekspert, trener – Polsko-Kanadyjskiej Fundacji Przedsiębiorczości – od 1996 r. do 1997 r. – współpraca z zespołem ekspertów z Kanady
  • Ekspert długoterminowy – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy – 2007 r. – współpraca z ekspertem międzynarodowym
  • Ekspert międzynarodowy – Fachhochszule Osnabruck Standort Lingen – 2008 r. – Berufskommission
  • Ekspert międzynarodowy w programie „Polsko-Norweska współpraca gospodarcza (ekspert w ocenie wniosków; ekspert zespołu panelowego)” – grudzień 2012/ luty 2013 r.
  • Ekspert międzynarodowy – Hochshule Osnabruck Standort Lingen – 2014 r. – 2015 r. – Berufskommission

   

  1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych
  2. Programu Tempus / JEP – 1999 r.
  3. Projekt badawczy – umowa międzyrządowa Polska-Flandria – lata 2000-2002
  4. Program DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.)  ( dwa grant badawczy, w jednym uczestnik, w drugim kierownik ze strony polskiej Uniwersytet Szczeciński oraz Fachhochshule  Osnabruck Standort Lingen ) – lata 2007-2009
  5. Projekt DPWS 2016-2018

   

  1. Odznaczenia:
  2. Srebrny Krzyż Zasługi (26 czerwiec 2003 r.)
  3. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (29 września 2011 r.) przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie (data odznaczenia 6.10.2011 r.).

   

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  Modelowanie (logistyczne wsparcie) współpracy transgranicznej w zakresie katastrof naturalnych (administracja/informatyka i ekonometria/ Zarządzanie/ Logistyka /Bezpieczeństwo publiczne);

  Systemy wspomagania decyzji w jednostkach sektora finansów publicznych (ekonomia/zarządzanie/informatyka i ekonometria/ administracja/ekonomiczno-prawny);

  Systemy wspomagania decyzji w zakresie wyboru publicznego ( ekonomia/ informatyka/ logistyka/ administracja/ ekonomiczno-prawny)

  Ryzyko środowiskowe w finansach i rachunkowości (analiza wielokryterialna) (finanse i rachunkowość/ Ochrona i inżynieria środowiskowa/ informatyka/ Zarządzanie)

  Ryzyko ESG a sustanability development (analiza wielokryterialna) (finanse i rachunkowość/ Ochrona i inżynieria środowiskowa/ informatyka/ Zarządzanie)

  Wpływ funduszy UE na wybrane aspekty funkcjonowania gospodarki i środowiska (finanse i rachunkowość/ Ochrona i inżynieria środowiskowa/ informatyka/ Zarządzanie)

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  tel. +48 91 444 21 98, e-mail: beata.filipiak@usz.edu.pl

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów