• prof. dr hab. Agata Zawiszewska

  Imię i nazwisko
  prof. dr hab. Agata Zawiszewska
  Instytut:
  Instytut Literatury i Nowych Mediów
  Dyscyplina naukowa:
  literaturoznawstwo
  Kierunki studiów:
  filologia polska, studia pisarskie
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze :

   

  Kierownik i wykonawca:

  1. Grant Narodowego Centrum Nauki pt. Monografia i bibliografia zawartości czasopisma „Ster” (Lwów 1895-1897, Warszawa 1907-1914) pod red. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit realizowany na Wydziale Filologicznym US w latach 2012–2017 (OPUS 4, DEC–2012/07/B/HS2/00335); najważniejszym osiągnięciem w ramach tego grantu jest monografia: A. Zawiszewska, „Ster” pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit. Lwów 1895–1897 (z antologią i bibliografią zawartości), WNUS: Szczecin 2017, s. 751.

  Wykonawca grantu:

  1. Grant Komitetu Badań Naukowych pt. Gatunek – Kanon – Polityka. Historia i genologia pisarstwa kobiecego w XX wieku realizowany na Wydziale Filologicznym US w latach 2007-2010 (N103 003 31/0105); kierownik grantu: prof. dr hab. Inga Iwasiów; Najważniejszym osiągnięciem w ramach tego grantu jest monografia: A. Zawiszewska, Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym, WNUS: Szczecin 2014, s. 502.
  2. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Nowa próba syntezy realizowany w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w latach 2010-2013 (NN 108 201 738); kierownik grantu: prof. dr hab. Janusz Żarnowski i prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki; Najważniejsze osiągnięcia w ramach tego grantu to: (1) Współorganizacja konferencji pt. Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej (2011) wraz z prof. drem hab. J. Żarnowskim i prof. drem hab. W. Mędrzeckim; (2) współredakcja tomu pokonferencyjnego pt. Metamorfozy społeczne, tom 4: Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzecki, A. Zawiszewska, IH PAN: Warszawa 2012.
  3. Grant Narodowego Centrum Rozwoju Humanistyki pt. Polemika (krytyczno)literacka w Polsce – między studium przypadku a historią literatury. Edycje krytyczne realizowany na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2017–2021 (11H 16 013184); najważniejszym osiągnięciem w ramach tego grantu ma być monografia: A. Zawiszewska, Spór o Polską Akademię Literatury (w opracowaniu).

   

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Publikacje w czasopismach recenzowanych, m.in.: „Autobiografia”, „Poznańskie Prace Polonistyczne”, „Sztuka Edycji”, „Teksty Drugie”, „Wielogłos”.

  Trzy najważniejsze publikacje zwarte:

  • Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym, WNUS: Szczecin 2014, s. 502.
  • „Wiadomości Literackie” (1918-1939). Wybór, wybór, wstęp i oprac. A. Zawiszewska, IBL PAN – Akademia Humanistyczna: Warszawa 2015, s. 698.
  • „Ster” pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit. Lwów 1895-1897 (z antologią i bibliografią zawartości), WNUS: Szczecin 2017, s. 751.

  Trzy najważniejsze publikacje w czasopismach:

  • Glosa o narcyzmie. Na marginesie „Lodowych pól” Zofii Nałkowskiej, „Poznańskie Studia Polonistyczne” Seria Literacka 21 (41), s. 99–121.
  • Naukowiec na kwerendzie. Listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony „Autobiografia. Literatura, kultura, media” 2016, nr 1 (6), s 119–137.
  • Działalność feministek skupionych wokół Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego przed Wielką Wojną, „Teksty Drugie” 2019, nr 3, s. 226–251.
  Inne osiągnięcia:
  Staże zagraniczne odbyte w latach 2014-2017 zostały sfinansowane z programów międzynarodowej wymiany naukowej (Granty Norweskie, STT Erasmus+) oraz środków) Uniwersytetu Szczecińskiego. Związane były z badaniami nad relacjami kulturalnym i literackimi Polski z krajami europejskimi w okresie międzywojennym oraz badaniami nad pracami polskich emancypantek w międzynarodowym ruchu kobiecym na przełomie XIX i XX w.

  • 18-24 września 2014 r. – staż szkoleniowy w Høgskolen i Nesna (Nesna University College) w Norwegii związany z badaniami nad polsko-skandynawskimi relacjami w ruchu emancypacyjnym na przełomie XIX i XX wieku [Program: Norway Grants].
  • 8-12 grudnia 2014 r. – staż szkoleniowy związany z pracą zespołu badawczego kierowanego przez prof. Marka Tomaszewskiego z Instytut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), prowadzącego badania nad polsko-francuskimi związkami kulturalnymi w dwudziestoleciu międzywojennym [Program Erasmus+]. Udział w międzynarodowym zespole badawczym zaowocował przygotowaniem wystąpienia pt. Tadeusz Boy-Żeleński et l’émancipation na międzynarodową konferencję pt. Tadeusz Boy-Zelenski aujourd’hui zorganizowaną przez INALCO w Paryżu w dniach 12-13 grudnia 2014 r.
  • 6-10 czerwca 2016 r. – staż szkoleniowy w Seminar für Slavistik/ Lotman-Institut für Russische Kultur na Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy), staż związany z pracami zespołu badawczego kierowanego przez prof. Mirję Lecke nad literackimi i kulturalnymi związkami polsko-niemieckimi w XIX w. [Program Erasmus+].
  • 25-29 września 2017 r. – staż szkoleniowy w Seminar für Slavistik/ Lotman-Institut für Russische Kultur na Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy), staż związany z pracami zespołu badawczego kierowanego przez prof. Mirję Lecke nad literackimi i kulturalnymi związkami polsko-niemieckimi w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem relacji między polskim i niemieckim ruchem emancypacyjnym na przełomie XIX i XX w. [Program Erasmus+]
  • 20 czerwca – 20 września 2018 r. – trzymiesięczny staż naukowo-badawczy, z włączeniem hospitowania, współprowadzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku slawistyka (specjalizacja polonistyczna) w Lotman-Institut für Russische Kultur na Rühr-Universitat Bochum (Niemcy). Staż związany był z pracami zespołu badawczego kierowanego przez prof. Mirję Lecke nad literackimi związkami polsko-niemieckimi w XIX i XX w. [Program rozwoju naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego]
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  Tematy realizowane przez studiujących filologię polską (albo inny kierunek filologiczny), historię, filozofię, socjologię, pedagogikę, dziennikarstwo mogą zostać uszczegółowione w takich polach problemowych, jak:

  • „Polska literatura kobiet w latach 1864–1939 – warunki uczestniczenia w polu literatury i życiu literackim, ścieżki kariery pisarskiej, realizowane gatunki, tematy i konwencje (na wybranych przykładach biografii i twórczości pojedynczych pisarek, wspólnot towarzyskich, grup literackich, grona redakcyjnego gazet codziennych i czasopism społeczno-kulturalnych itp.)”
  • „Polski dyskurs emancypacyjny w latach 1864–1939 – historia, genologia, poetyka i pragmatyka (na przykładach aktywności pisarskiej i instytucjonalnej wybranych pisarek/pisarzy, publicystek/publicystów, działaczek/działaczy oświatowych, społecznych, politycznych, programów gazet codziennych i czasopism społeczno-kulturalnych itp.)”
  • „Pisarze dwudziestolecia międzywojennego – proces profesjonalizacji, zmiany świadomości miejsca i roli w społeczeństwie, stosunek twórców literatury pięknej do twórców literatury użytkowej, dziennikarzy i naukowców, koncepcje języka jako tworzywa artystycznego itp.”

  Możliwe do realizacji są również inne tematy, zaproponowane przez studentów, mieszczące się w naukach humanistycznych i społecznych.

  Adres strony internetowej oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  e-mail: agata.zawiszewska@usz.edu.pl

  tel.: +48 91 444 26 60

  tel. sekr. ILiNM +48 91 444 28 94

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów